Algemene voorwaarden

Geldig vanaf 4 december 2019

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het open aanbod van ‘Spirited-heart’ gevestigd te Losser, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 55236251.

Het betreft activiteiten op het gebied van therapie, lezingen en cursussen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 2. Deelname

Deelname aan één van de voornoemde activiteiten van ‘Spirited-heart’ start met een intakegesprek met de cliënt. Tijdens dit gesprek worden inhoud en duur van de activiteit overeengekomen. Aanpassingen hiervan geschieden altijd in overleg met de cliënt.

Artikel 3. Vertrouwelijkheid

De door de cliënt aan ‘Spirited-heart’ verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Dit geldt voor alle informatie die als vertrouwelijk aan ‘Spirited-heart’ wordt verstrekt en voor alle andere informatie die redelijkerwijs als zodanig kan worden beschouwd.

Uw gegevens die voor het verlenen van hulp in onze administratie moet staan, worden geregistreerd volgens de Wet bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Het dossier heeft als doel uw hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. Uw dossier wordt na afloop van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn en daarna vernietigd. U bent gerechtigd om het dossier eerder te laten vernietigen. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek worden ingediend. U kunt altijd om inzage van uw dossier vragen. Alleen met uw toestemming zal ik de betrokken huisarts informeren over het verloop van de behandeling.

Artikel 4. Annulering door de cliënt

Een consult dient minstens 24 uur voordat het zou plaatsvinden te worden geannuleerd. Zo niet, dan wordt het volledige verschuldigde bedrag in rekening gebracht.

Artikel 5. Annulering door ‘Spirited-heart’

‘Spirited-heart’ behoudt zich het recht voor om in gevallen waarin sprake is van overmacht de datum, aanvangstijd en/of plaats van het consult te wijzigen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid en vrijwaring

Een consult kan nooit een medisch advies van een arts of een ander medisch deskundige vervangen. Wel kunnen de consulten een belangrijke aanvulling zijn naar genezing. Adviezen uit de consulten zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen. Bent u onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener, gebruikt u medicijnen voor uw geestelijke gesteldheid, geef dit dan aan tijdens het aanvragen van een gesprek. Het wil overigens niet zeggen dat ik in zo’n geval niets voor u kan betekenen maar in de meeste gevallen dan met medeweten/ toestemming/ in overleg met uw behandeld arts/specialist of huisarts.

a. Aansprakelijkheid

‘Spirited-heart’ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor foutieve interpretatie door de cliënt van de inhoud van de gegeven consulten.

‘Spirited-heart’ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

 •overmacht

 •een doen of nalaten door de cliënt

b. Vrijwaring

‘Spirited-heart’ is gevrijwaard voor alle aanspraken van derden terzake van door ‘Spirited-heart’ uitgevoerde activiteiten op het gebied van therapie, lezingen en cursussen, tenzij rechtens komt vast te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van bewuste roekeloosheid van de kant van ‘Spirited-heart’ en de cliënt bovendien aantoont dat hem/haar terzake geen enkel verwijt treft.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

Bij het eerste contact of bij het intakegesprek wordt de cliënt op de hoogte gesteld van het dan geldende tarief van ‘Spirited-heart’.

Betalingen kunnen contant plaats vinden bij afloop van een therapiesessie. Indien men de voorkeur geeft aan elektronisch betalen, dient het verschuldigde bedrag gestort te worden op ABN-Amro rekeningnummer NL26 ABNA 056.11.61.097 ter name van D.A.J. Hofte.

Bij contante betaling wordt een betalingsbewijs verstrekt.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dienen de verschuldigde bedragen uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening betaald te zijn.

Voor zover ‘Spirited-heart’ verplicht wordt omzetbelasting in rekening te brengen, komt deze ten laste van de cliënt.

 Bij te late betaling is de wettelijke rente verschuldigd.

 Eventuele kosten van invordering zijn altijd ten laste van de cliënt.

 Een cliënt kan zich nimmer beroepen op schuldverrekening.

Artikel 8. Geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ‘Spirited-heart’ partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

De rechter in de vestigingsplaats van ‘Spirited-heart’ is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft ‘Spirited-heart’ het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.